Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

‌Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

29.04.2022.

Četvrti program „EU za zdravlje” (EU4Health Programme) je odgovor EU-a na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi.

U okviru tog programa, Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u svim politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

  1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji
  2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju
  3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize
  4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa.

Četvrti program „EU za zdravlje” je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0522, a provodit će ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA - https://hadea.ec.europa.eu/index_en).

Prihvatljivi korisnici za financiranje bit će pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Detaljne informacije o programu „EU za zdravlje”, područjima djelovanja te uključenim dionicima dostupne su ovdje - https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_hr.

Izvori: Ministarstvo zdravstva i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 29.04.2022.