Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Komisija poboljšava zaštitu djece od nesigurnih igračaka

10.08.2023.

Europska komisija predložila je uredbu o sigurnosti igračaka kako bi se revidirala postojeća pravila za zaštitu djece od mogućih rizika uzrokovanih igračkama. Igračke koje se stavljaju na tržište EU-a već su među najsigurnijima na svijetu, a predloženim će se pravilima dodatno poboljšati ta zaštita, posebno od štetnih kemikalija, te će se nastojati smanjiti velik broj nesigurnih igračaka koje se i dalje prodaju u EU-u, posebno na internetu, uz dodatno usklađivanje uvjeta za igračke koje se proizvode i uvoze u EU. Istodobno će i dalje osiguravati slobodno kretanje igračaka na jedinstvenom tržištu.

Ovim se prijedlogom, nadovezujući se na postojeća pravila, ažuriraju sigurnosni zahtjevi za igračke kako bi se mogle staviti na tržište EU-a, bez obzira na to jesu li proizvedene u EU-u ili izvan njega. Konkretno, prijedlogom će se:

  • Povećati zaštita od štetnih kemikalija: prijedlogom se ne samo zadržava postojeća zabrana karcinogenih, mutagenih i reproduktivno toksičnih tvari u igračkama, nego se zabranjuje i uporaba drugih štetnih kemikalija u igračkama. Prijedlog se odnosi na kemikalije koje su posebno štetne za djecu. Njime će se u igračkama zabraniti uporaba kemikalija koje utječu na endokrini sustav (endokrini disruptori) ili dišni sustav ili su toksične za određeni organ.
  • Postrožiti provedba: Prijedlogom se osigurava da se u EU-u prodaju samo sigurne igračke. Svaka igračka morat će imati digitalnu putovnicu za proizvode, koja će sadržavati informacije o usklađenosti s predloženom uredbom. Od uvoznika se zahtijeva da na granicama EU-a predoče digitalne putovnice za proizvode za sve igračke, uključujući i one koje se prodaju na internetu. Novim informatičkim sustavom provjerit će se sve digitalne putovnice za proizvode na vanjskim granicama i utvrditi pošiljke za koje su potrebne temeljite carinske provjere. Inspektori država članica i dalje će biti odgovorni za kontrolu igračaka. Nadalje, ako se pojave nesigurne igračke koje predstavljaju rizike koji nisu jasno obuhvaćeni uredbom, prema novoj uredbi Komisija ima ovlast zahtijevati povlačenje takvih igračaka s tržišta.


Kontekst

Igračke su regulirane Direktivom 2009/48/EZ o sigurnosti igračaka. U postojećoj Direktivi utvrđeni su sigurnosni zahtjevi za igračke koje se stavljaju na tržište EU-a, bez obzira na to jesu li proizvedene u EU-u ili u trećim zemljama, čime se olakšava slobodno kretanje igračaka na unutarnjem tržištu.

Međutim, nakon evaluacije Direktive Komisija je utvrdila niz nedostataka u praktičnoj primjeni Direktive od njezina donošenja 2009. Konkretno, postoji potreba za višom razinom zaštite od mogućih rizika u igračkama, a posebno od štetnih kemikalija. U evaluaciji je zaključeno i da Direktivu treba učinkovitije provoditi, posebno kad je riječ o prodaji na internetu.

Osim toga, u strategiji održivosti EU-a u području kemikalija poziva se na jačanje zaštite potrošača i ranjivih skupina od najštetnijih kemikalija. Stoga Komisija predlaže nova pravila kako bi osigurala da se u EU-u prodaju samo sigurne igračke.

Više informacija dostupno je na stranicama Europske komisije.

Izvor: Europska komisija, 10.08.2023.