Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Usvojen Akcijski plan za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva

26.08.2015.

Akcijski plan je važan korak prema reformi poslovnog okruženja koja je prioritet hrvatske gospodarske politike za povecanje konkurentnosti i rasta te razine ekonomske slobode. Osnovni cilj je smanjenje administrativnog opterecenja gospodarstva, slijedom mjerenja troška regulacije, kako bi što više kapitala ostalo poslovnim subjektima.

Ministarstvo gospodarstva je u okviru tzv. Europskog semestra horizontalno odgovorno za poticanje reforme poslovnog okruženja i regulatornog okvira za gospodarstvo, shodno smjernicama i preporukama Europske komisije, na kojima se temelji Nacionalni program reformi 2015. Temelj za provedbu navedene reforme je EU politika za bolje propise u gospodarstvu i pravni okvir za liberalizaciju unutarnjeg tržišta usluga EU, koje predstavljaju prioritet gospodarske politike EU za konkurentnost i rast.

Suradnja Ministarstva gospodarstva u pri dizajnu javnih politika usmjerenih na deregulaciju i liberalizaciju tržišta usluga vec postoji s nizozemskim Ministarstvom gospodarskih odnosa, putem Memoranduma o razumijevanju, potpisanog u svibnju 2015. Nizozemska je time postala partner Ministarstvu gospodarstva u poticanju najboljih europskih rješenja.

Ministarstvo gospodarstva vec provodi, u suradnji s poslovnom zajednicom, nadležnim tijelima državne uprave i Europskom komisijom, identifikaciju i poticanje smanjenja administrativnih opterecenja, odnosno uklanjanja regulatornih prepreka slobodi poslovanja, pogotovo u okviru vec zapocete reforme tržišta usluga. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošcu, prije svega sa dionicama iz poslovne zajednice, kljucan su faktor za bolje donošenje propisa i kvalitetu u provedbi javnih politika koje imaju regulatorni ucinak na gospodarstvo. Izrazito bitno je pritom istaknuti kako su administrativna opterecenja gospodarstva i regulatorne prepreke poslovanju, kao i mjere za povecanje konkurentnosti gospodarstva, u nadležnosti mnogih tijela državne uprave. Stoga je potrebna odgovarajuca razina horizontalne koordinacije na višoj razini. Horizontalna koordinacija je pogotovo potrebna u slucajevima kada treba donijeti izvršnu odluku radi uklanjanja regulatornih prepreka i smanjenja administrativnih opterecenja, odnosno deregulacije i liberalizacije poslovnog okruženja. Stoga je Ministarstvo gospodarstva Vladi RH predložilo Radnu skupinu za poslovnu klimu i privatne investicije kao nositelja horizontalne koordinacije mjera za smanjenje administrativnog opterecenja gospodarstva. Takoder, boljem donošenju novih propisa i sprjecavanju stvaranja novih administrativnih opterecenja gospodarstva pridonosit ce sljedeci, vec uspostavljeni, sustavi: 1. procjene ucinka propisa (PUP), 2. Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu "e-Savjetovanja" i 3. suradnja tijela državne uprave prilikom davanja mišljenja na propise, prije slanja u proceduru Vlade RH.

Zapocela je primjena SCM metodologije za mjerenje troška regulacije za gospodarstvo. Kao podrška poticanju smanjenja administrativnog opterecenja gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva je u suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost provela pilot projekt uvodenja Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje administrativnog opterecenja gospodarstva. SCM se koristi u gotovo svim državama clanicama EU i OECD. SCM metodologija je poseban alat u okviru sustava procjene ucinaka propisa. Primjena SCM metodologije može potaknuti rast gospodarstva, ukoliko rezultira konkretnim mjerama smanjenja administrativnih opterecenja slobodi poslovanja i privatnim investicijama. Smanjenje administrativnog opterecenja gospodarstva otvara prostor za povecanje vremena i novca koje gospodarski subjekti imaju za svoje dobrovoljne aktivnosti na tržištu, kako bi povecali produktivnost, zapošljavanja, povrat investiranog kapitala i profitabilnost.

Stoga,Akcijski plan za smanjenje administrativnog opterecenja gospodarstva postavlja sljedece ciljeve:

  1. smanjenje administrativnog opterecenja za 20% u podrucju trgovine i posredovanja u prometu nekretnina, do kraja 2015. godine, slijedom vec provedenog SCM mjerenja i nastavno na vec provedena regulatorna poboljšanja od strane Ministarstva gospodarstva u oba podrucja svoje nadležnosti,
  2. smanjenje administrativnog opterecenja za 20% u dodatnih 6 novih regulatornih podrucja relevantnih za gospodarstvo (pokretanje posla tj. registracija poslovnog nastana d.o.o./j.d.o.o. i obrta, gradnja, zaštita na radu, obnovljivi izvori energije te sanitarni i zdravstveni uvjeti), do kraja 2016. godine, slijedom zapocetog mjerenja opterecenja primjenom SCM metodologije u navedenim podrucjima, koje ce trajati do kraja 2015. Navedena podrucja odabrana u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, kao glavnim partnerima u projektu. Odabrana podrucja su bitna za provedbu olakšanja uvjeta poslovanja shodno Doing Business metodologiji Svjetske banke), liberalizacije poslovnog nastana i tržišta usluga, odnosno kako bi se olakšali uvjeti poslovanja na tržištu.

U okviru Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije organizira se posebno radno tijelo za provedbu smanjenja administrativnog opterecenja primjenom SCM metodologije. Navedeno radno tijelo vodit ce Agencija za investicije i konkurentnost, u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva. U okviru radnog tijela izradivat ce se provedbeni planovi smanjenja administrativnog opterecenja prema nadležnim tijelima državne uprave za sve propise koji imaju ucinak na gospodarstvo. Vec 2016. godine mjerenje troška regulacije putem SCM metodologije za poslovni sektor proširuje se na nova regulatorna podrucja, kako bi se deregulacija poticala u podrucju cijelog gospodarstva. U tom smislu, bitna je puna volja svih nadležnih tijela državne uprave, uz adekvatnu razinu koordinacije s više razine.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 26.08.2015.